Rozumieme vasim financiam

Účtovné a mzdové poradenstvo 

Poskytovaním ekonomického a účtovného poradenstva predpokladáme nielen pravidelné spracovanie účtovnej a mzdovej agendy v dohodnutom rozsahu ale s tým aj súvisiacich konzultácií a odbornej podpory pre klienta.

Účelom tejto služby v užšom slova zmysle rozumieme spracovanie účtovných dokladov klienta / partnera do výstupnej zostavy výpočtovou technikou, ako aj vypracovanie mesačných účtovných výkazov a daňových priznaní v súlade s platnými právnymi predpismi.

BRAINVEST, s.r.o. ako účtovný poradca sa poskytovaním tejto služby zaväzuje klientovi/ partnerovi poskytovať odbornú pomoc aj formou konzultačných činností a zaujatia odborných stanovísk.

Máme za to, že angažovanie externého odborníka šetrí čas a prostriedky klienta, ktorý môže svoje vnútorné zdroje využiť na investičné aktivity. Nakoniec tak nie je nutné zamestnávať, vzdelávať a využívať svojich zamestnancov počas celého roka.

Späť