Rozumieme vasim financiam

Služby

Finančná analýza 

Primárny nástroj na posúdenie finančnej situácie spoločnosti a definovanie jej potrieb.

Cieľom tohto produktu je poskytnúť reálny a najmä nezávislý pohľad na presne definovaný problém alebo oblasť.

Nakoľko hrozí, že klient sám nebude hodnotiť situáciu nezainteresovane, zameriavame sa na získanie len základných informácií z jeho strany, pričom výsledný produkt nie je nikdy ovplyvňovaný klientovou predstavou, nech je aj výsledok z jeho pohľadu negatívny.

Úlohou našich expertov je zhodnotiť všetky pre a proti a poskytnúť, čo najvierohodnejší obraz o reálnom alebo budúcom stave.

Možnosti finančnej analýzy:

  • analýza projektu – investičný pohľad
  • odhad očakávaných tržieb, nákladov, ziskov
  • predikcia budúceho cash flow - optimistická, najhorší výsledok, reálny odhad
  • analýza výnosnosti a návratnosti projektu
  • rizikovosť projektu – definovanie slabých miest
  • navrhnutie riešení, ktoré by mali tieto miesta eliminovať
  • analýza prostredia, konkurencie – porovnanie silných a slabých stránok s konkurenciou
Späť