Rozumieme vasim financiam

Služby

Client Bank-management 

Kontakt s finančnými ústavmi v sebe zahŕňa riziko opomenutia niektorých povinností vyplývajúcich z dohodnutých zmluvných vzťahov:

 • predkladanie podkladov
 • finančných výsledkov
 • postupovaných pohľadávok
 • stavu zásob
 • výšky mesačných obratov
 • poistenia

či akákoľvek iná korešpondencia,  viažu na seba zdroje klienta, ktorý ich nemôže efektívnejšie využívať pre vlastné potreby.

Prenesenie týchto činností s tým spojenej zodpovednosti na externého partnera umožňuje viac sa koncentrovať na samotný predmet podnikania.

Túto špeciálnu službu dlhodobého charakteru spoločnosť zabezpečuje na báze jedno a viac ročných kontraktov.

Je určená najmä klientom, ktorý disponujú:

 • kontokorentným či revolvingovým financovaním
 • strednodobými úvermi
 • dlhodobými úvermi
 • leasingom
 • faktoringovým financovaním
 • prípadne iným podobným typom financovania
Späť